Scissor Seven

2020TV-MA3 Seasons8.3/10

Seeking to recover his memory, a scissor-wielding, hairdressing, bungling quasi-assassin stumbles into a struggle for power among feuding factions.

Genres:International TV Shows, TV Action & Adventure, TV Comedies

Director:He Xiaofeng

Cast:He Xiaofeng, Jiang Guangtao, Duan Yixuan, Zhu Rongrong, Wen Sen, Jiang Huiqin, Ban Ma, Ronny Chieng, Shinji Saito, Daniel Sosa

Production Country:China

Rate:

New Season Added:October 3, 2021

Similar Titles

Popular on Netflix

Recently Viewed

Popular on Disney+

Popular on Hulu