K.O.3an Guo

2009TV-141 Season

In the Silver Dimension, Liu Bei, Guan Yu and Zhang Fei plan to enroll in an elite academy as sworn brothers, but KO One visitors derail the plan.

Genres:International TV Shows, TV Comedies, TV Sci-Fi & Fantasy

Cast:George Hu, Chen De-xiu, Bo Yan, Lorene Ren, Tsai Yi-chen, Benjamin H. Wang, Wes Lo, Shao Xiang, Pets Tseng, Nylon Chen, Wu Xiong

Production Country:Taiwan

 Zhong ji san guo (2009) on IMDb

Click to Rate:

Added to Netflix:April 30, 2019

Similar Titles

Popular

Recently Viewed